SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego

Przetarg nieograniczony nr sprawy SPR/EGS-341-1/2007
Ogłoszenie w portalu UZP nr OWP/2007/02/04-1306787 w dniu 04.02.2007r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM1. Zamawiający: SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie ul. Kilińskiego 10; 42-200 Częstochowa
2. Tryb udzielenia zamówienia publicznego: przetarg nieograniczony
3. Strona internetowa , na której umieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://spr.czestochowa.big-gov.pl
4. Przedmiot zamówienia: dostawa oleju silnikowego, płynów eksploatacyjnych i smarów wg wykazu w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamówienie nie jest podzielone na części
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6. Termin wykonania zamówienia: sukcesywnie w trakcie trwania umowy przez okres 24 miesięcy od dnia podpisania umowy.
7. Warunki udziału w postępowaniu oraz ocena spełniania tych warunków dokona komisja przetargowa na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń
8. Wadium: nie przewiduje się wnoszenia wadium
9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena – 100%
10. Miejsce i termin składania ofert: do dnia 19.02.2007r. do godziny 10.00 w SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego, Częstochowa, ul. Kilińskiego 10, sekretariat III piętro
11. Termin związania ofertą - 30 dni od upływu terminu składania ofert

metryczka


Wytworzył: Dyrektor (30 listopada 1999)
Opublikował: spr.czestochowa (4 lutego 2007, 20:28:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2307