Ponowne wykorzystanie

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
 
 
Zasady udostępnienia informacji sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystania określa ustawa z dnia 25 lutego 2016r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (tj. Dz. U z 7 czerwca 2018r. , poz. 1243)
 

1. Ponownemu wykorzystywaniu podlegają informacje:
1) udostępnione na stronie Biuletynu Informacji Publicznej SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego                    z siedzibą w Częstochowie przy ul. Kilińskiego 10;
2) udostępnione w serwisie informacyjnym Stacji Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie na stronie www.spr.czest.pl;
3) przekazane na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.

2. Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego
1) dla informacji udostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie i w serwisie informacyjnym nie zostały określone odrębne warunki ponownego wykorzystywania, użytkownicy informacji w celu ich ponownego wykorzystywania są zobowiązani do:
a) poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji,
b) udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie,
c) informowania o przetworzeniu informacji pozyskanej do ponownego wykorzystywania.
2) dla informacji udostępnianej na wniosek Stacja Pogotowia Ratunkowego   określa warunki udostępniania informacji w celu ponownego wykorzystywania odrębnie dla każdego wniosku i przekazuje je wnioskodawcy.

3. Sposób korzystania z informacji spełniających cechy utworu lub stanowiących bazę danych:
SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie zapewnia możliwość wykorzystywania utworu lub bazy danych, do celów komercyjnych i niekomercyjnych, tworzenia i rozpowszechniania kopii utworu lub bazy danych, w całości lub we fragmentach oraz wprowadzania zmian i rozpowszechniania utworów zależnych, pod warunkiem, że nie narusza to ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 9 maja 2018r. poz. 1191) lub ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402 ze zmianami), z zastrzeżeniem praw przysługujących podmiotom trzecim. W szczególności w trakcie ponownego wykorzystywania utworu lub bazy danych należy poinformować o nazwisku, imieniu lub pseudonimie twórcy lub artysty wykonawcy, jeżeli jest znany.

4. Zasady odpowiedzialności SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie :
SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie nie ponosi odpowiedzialności za:
1) ponowne wykorzystanie udostępnionej lub przekazanej informacji w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny,
2) wykorzystywanie informacji będącej utworem lub bazą danych przez podmiot ponownie wykorzystujący informację w zakresie przekraczającym uprawnienia do wykorzystania utworu lub bazy danych przysługujące SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie.


5. Tryb wnioskowy udostępniania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania:
Szczegółowy tryb załatwiania wniosków o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego określa ustawa.


6. Opłaty:
1) SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie udostępnia informacje sektora publicznego lub przekazuje w celu ich ponownego wykorzystywania bezpłatnie.
2) SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Opłata za udostępnienie informacji publicznej zostanie ustalona po złożeniu wniosku oraz ustaleniu nakładów pracy i kosztów wytwarzania. Stacja w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty.
3) Ustalając wysokość opłaty uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosków o ponowne wykorzystywanie, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji. Do powyższych czynników zaliczane będą m.in. następujące koszty:
a) koszt nośnika danych,
b) koszt wysyłki,
c) szacowany koszt pracy pracownika,
d) koszt dostosowania oraz utrzymania systemu teleinformatycznego do wymagań określonych we wniosku,
e) koszt przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku.

7. Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania, określenia warunków ponownego wykorzystywania lub wysokości opłaty:
1) Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej i/lub wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić podmiot zobowiązany o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku,
2) W przypadku otrzymania sprzeciwu Dyrektor Stacji Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystanie,
3) Dyrektor Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie, w drodze decyzji, odmawia wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, w przypadku gdy prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniom, o których mowa w art. 6 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego,
4) Dyrektor Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie może, w drodze decyzji, odmówić wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego jeżeli realizacja wniosku wymaga przetworzenie informacji i spowoduje konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności (art. 10 ust. 2 ustawy),
5) W przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego ze względu na prawa autorskie i prawa pokrewne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, prawa do baz danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, przysługujące podmiotom innym niż podmiot zobowiązany, podmiot zobowiązany wskazuje osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która posiada prawa własności intelektualnej, jeżeli jest znana, albo licencjodawcę, od którego podmiot zobowiązany uzyskał dany przedmiot praw własności intelektualnej,
6) Do decyzji o odmowie przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji sektor publicznego oraz o wysokości opłat stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 23).
7) Od powyższych decyzji wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie.
8) W przypadku bezczynności wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 718 ze zmianami).

metryczka


Wytworzył: Marian Nowak - Dyrektor Stacji Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie (9 maja 2019)
Opublikował: Jolanta Choła (9 maja 2019, 11:56:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1140