Rejestry


Rejestry prowadzone i dostępne bezpośrednio w Dziale Organizacji i Kontraktów (II piętro siedziba Stacji przy ul. Kilińskiego 10):

Rejestr Zarządzeń Dyrektora  –podstawa prawna: art. 46 ust. 1 ustawy z dnia  15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2016r. Nr 1638 z późn. zmian.)  

Rejestr upoważnień i pełnomocnictw -  podstawa prawna: art. 46 ust. 1 ustawy   z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2016r. Nr 1638 z późn. zmian.)
  
Rejestr skarg i wniosków - podstawa prawna: art. 46 ust. 1 ustawy z dnia  15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2016r. Nr 1638 z późn. zmian) 
Książka kontroli zewnętrznych - podstawa prawna: art. 46 ust. 1 ustawy z dnia  15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015r. Nr 618) 
Rejestr Uchwał Rady Społecznej- dostępne bezpośrednio w Dziale Organizacji  i Kontraktów; podstawa prawna: art. 46 ust. 1 ustawy z dnia  15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015r. Nr 618)   
Rejestr wydanych opinii w zakresie zabezpieczenia medycznego imprez masowych - podstawa prawna: art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku    o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015r. Nr 618)   oraz  art. 5 ustawy z dnia  20 marca 2009r. p bezpieczeństwie imprez masowych 
Rejestr korespondencji przychodzącej i wychodzącej – książka korespondencyjna, pocztowa książka nadawcza; dostępne w sekretariacie; podstawa prawna: art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015r. Nr 618)   
Ewidencja pacjentów – podstawa prawna: art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015r. Nr 618)   
Ewidencja udostępnianej dokumentacji medycznej – podstawa prawna:  art. 24 ustawy o Prawach Pacjenta i rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2016r. poz. 186)
Rejestr kart zleceń transportu sanitarnego - podstawa prawna:  art. 24 ustawy o Prawach Pacjenta i rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2016r.  poz. 186)

Rejestry prowadzone i dostępne bezpośrednio w Dziale Kadr (II piętro w siedzibie Stacji przy ul. Kilińskiego 10):

Ø  Rejestr osób zatrudnionych – podstawa prawna: art. 46 ust. 1 ustawy                  
 z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015r. Nr 618)  
Ø  Rejestr czasu pracy - podstawa prawna: art. 93 w związku z art. 46 ust. 1 ustawy
z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015r. Nr 618)
 
Ø  Rejestr udzielonych urlopów – podstawa prawna: art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015r. Nr 618) w związku z art. 152 Kodeksu pracy.
 
Ø  Rejestr zwolnień lekarskich – podstawa prawna: art. 46 ust. 1 ustawy z dnia  15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015r. Nr 618)  w związku
z art 53 ustawy z dnia z dnia 25 czerwca 1999 r  o świadczeniach pieniężnych
 z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa tj. (Dz.U. z 2016 r. poz. 372)
Ø  Rejestr badań lekarskich  - podstawa prawna: art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. Z 2015r. Nr 618)   w związku z art. 229 Kodeksu pracy.
Ø  Rejestr delegacji służbowych – art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku
o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015r. Nr 618)   w związku z § 2 Rozporządzenia
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.( Dz.U. z 2013 r. poz. 167)
Ø  Rejestr pracowników wg klasyfikacji zawodów – podstawa prawna: art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. Z 2015r. Nr 618)   w związku z § 1 rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania. (Dz.U. z 2014 r. Poz. 1145)
Ø  Rejestr zatrudnionych osób niepełnosprawnych – podstawa prawna: art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. Z 2015r. Nr 618)   w związku z art. 21 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997r (Dz.U z 2011r  Nr 127 poz. 721)
Ø  Rejestr wykazu stanowisk pracy, na których są wykonywane prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze – podstawa prawna art. 41 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia  19 grudnia 2008r. o emeryturach pomostowych (Dz. U z 2015 poz. 965)
Ø  Rejestr ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, za których jest przewidziany obowiązek opłacania składek na FEP– podstawa prawna art. 41 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2008r. o emeryturach   pomostowych (Dz. U z 2015 poz. 965)
Ø  Rejestr zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym  – podstawa prawna: art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej
(Dz.U. Z 2015r. Nr 618)   w związku z art. 109 ust. 2 pkt 2 ustawy o kierujących
 pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 r. (tekst. jedn. Dz. U z 2016 poz. 627)
 
Rejestry prowadzone i dostępne bezpośrednio w Dziale Księgowo - Finansowym( II piętro w siedzibie Stacji przy ul. Kilińskiego 10):
Ø  Centralny Rejestr Umów – podstawa prawna: art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015r. Nr 618)
Ø  Rejestr środków trwałych, umorzeń i amortyzacji – podstawa prawna : art.16 i art. 17 ust.1 pkt.1 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U z 2015 r. poz. 1893)
Ø  Rejestr arkuszy inwentaryzacyjnych – podstawa prawna: art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015r. Nr 618
 
Rejestry prowadzone i dostępne bezpośrednio w Dziale Administracyjno - Technicznym (II piętro w siedzibie Stacji przy ul. Kilińskiego 10):

Ø  Rejestr pojazdów–podstawa prawna: art. 46 ust. 1 ustawy z dnia  15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015r. Nr 618)  
Ø  Rejestr wyposażenia medycznego karetek  –podstawa prawna: art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015r. Nr 618)
Ø  Rejestr napraw sprzętu medycznego  –podstawa prawna: art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015r. Nr 618)  
Ø  Rejestr spisów zdawczo-odbiorczych akt przekazanych do archiwum – podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015r.  w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej ( Dz.U. z 2015, poz. 1743)
Ø  Rejestr środków trwałych i wyposażenia niskocennego – podstawa prawna:  ustawa o rachunkowości (t. j. Dz.U. z 2013r., nr 330).
 
Rejestry prowadzone i dostępne bezpośrednio u Specjalisty ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (parter w siedzibie Stacji przy ul. Kilińskiego 10):
Ø  Rejestr szkolenia wstępnego BHP -  podstawa prawna: rozporządzenie Ministra gospodarki i pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860; zm.: Dz. U. z 2005 r. Nr 116, poz. 972, z 2007 r. Nr 196, poz. 1420)
Ø  Rejestr szkoleń okresowych BHP - podstawa prawna: rozporządzenie Ministra gospodarki i pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860; zm.: Dz. U. z 2005 r. Nr 116, poz. 972, z 2007 r. Nr 196, poz. 1420)
Ø  Rejestr wypadków przy pracy -podstawa prawna: rozporządzenie Rady ministrów z dnia                   1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy                           (Dz. U. Nr 105, poz. 870)
Ø  Rejestr zaistniałych zdarzeń potencjalnie wypadkowych nie powodujących na chwilę obecną urazów i skutków choroby zawodowej – podstawa prawna: rozporządzenie Ministra zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych (Dz. U. poz. 696)
Ø  Wykaz  zranień ostrymi narzędziami przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych - podstawa prawna: rozporządzenie Ministra zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych (Dz. U. poz. 696)
Ø  Rejestr wypadków w drodze do pracy i z pracy – podstawa prawna: rozporządzenie Ministra pracy i polityki społecznej z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu jego dokumentowania, wzoru karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz terminu jej sporządzania  (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 924)
Ø  Rejestr prac narażających pracowników na działanie szkodliwego czynnika biologicznego zakwalifikowanego do grupy 3  lub 4 zagrożenia – podstawa prawna: rozporządzenie     Ministra zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz. U. Nr 81, poz. 716; zm.: Dz. U. z 2008 r. Nr 48, poz. 288)
Ø  Rejestr pracowników narażonych na działanie szkodliwego czynnika biologicznego zakwalifikowanego do grupy 3  lub 4 zagrożenia  - podstawa prawna: rozporządzenie Ministra zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia  w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych  na te  czynniki (Dz. U. Nr 81, poz. 716; zm.: Dz. U. z 2008 r. Nr 48, poz. 288)
Ø  Rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowiskach pracy – podstawa prawna: rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 33, poz. 166)
Ø  Rejestr chorób zawodowych  - podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. KODEKS PRACY (t.j.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502; zm.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1662, z 2015 r. poz. 1066, 1220, 1224, 1240 i 1268)
Ø  Spis niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych stosowanych w SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie podstawa prawna: u s t a w a z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy  (j.t.: dz. u. z 2014 r. poz. 1502; zm.: dz. u. z 2014 r. poz. 1662, z 2015 r. poz. 1066, 1220, 1224, 1240 i 1268)
 
 Rejestry prowadzone przez Specjalistę ds. Zamówień publicznych          (I piętro w siedzibie Stacji przy ul. Kilińskiego 10):
Ø  Rejestr zamówień  publicznych – podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z  2015r., poz. 2164)
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Marian Nowak - Dyrektor Stacji Pogotowia Ratunkowego (2 maja 2017)
Opublikował: Jolanta Choła (30 maja 2016, 14:40:59)

Ostatnia zmiana: Jolanta Choła (23 maja 2017, 12:39:44)
Zmieniono: Zmiana treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1987