Statut

Statut

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Stacji Pogotowia Ratunkowego

w CzęstochowieRozdział I – Postanowienia ogólne

§ 1.

 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie zwana dalej „Stacją” jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, utworzonym przez Gminę Miasta Częstochowa.

 2. Bezpośredni nadzór nad działalnością Stacji sprawuje Rada Miasta Częstochowy.§ 2.

Stacja działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej,

 2. ustawy z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym,

 3. innych aktów normatywnych dotyczących podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami,

 4. niniejszego statutu.

§ 3.

 1. Stacja podlega wpisowi do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego.

 2. Stacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

 3. Nazwa Stacji brzmi: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Stacja Pogotowia Ratunkowego.

 4. Stacja ma prawo posługiwać się skróconą nazwą „SPZOZSPR”.

 5. Stacja prowadzi przedsiębiorstwo pod nazwą „Stacja Pogotowia Ratunkowego”.Rozdział II – Cele i zadania

§ 4.

Podstawowym celem Stacji jest udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu pomocy doraźnej.§ 5.

Do zadań Stacji należy:

 1. udzielanie w miejscu zdarzenia doraźnych świadczeń zdrowotnych w razie wypadku, urazu, porodu, nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia się stanu zdrowia powodujących zagrożenie życia,

 2. transportowanie chorych, których stan zdrowia nie pozwala na korzystanie z publicznych środków transportu z miejsca zdarzenia lub czasowego pobytu do podmiotów leczniczych, pomiędzy tymi podmiotami lub w innych uzasadnionych okolicznościach,

 3. w przypadkach niecierpiących zwłoki, przewóz środków leczniczych, krwi, wyposażenia medycznego pomiędzy podmiotami leczniczymi, gdy nie ma innej możliwości przewozu,

 4. organizowanie, koordynowanie oraz pomoc w akcjach ratowniczych w razie klęsk żywiołowych, katastrof oraz innych masowych zdarzeń na terenie działania Stacji,

 5. udzielania świadczeń w zakresie nocnej i świątecznej ambulatoryjnej i wyjazdowej opieki medycznej w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.§ 6.

Stacja może prowadzić działalność gospodarczą związaną ze świadczeniem usług w zakresie transportu sanitarnego i zabezpieczenia imprez masowych.§ 7.

Przy realizacji zadań statutowych Stacja współpracuje z:

 1. Narodowym Funduszem Zdrowia,

 2. Systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego,

 3. organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej,

 4. organizacjami gospodarczymi, stowarzyszeniami, instytucjami a także organizacjami charytatywnymi oraz z kościołami i innymi jednostkami organizacyjnymi akademii medycznych na terenie całego kraju,

 5. szpitalami klinicznymi i innymi jednostkami organizacjami akademii medycznych na terenie całego kraju,

 6. organami państwowymi i samorządowymi.Rozdział III – Siedziba i obszar działania§ 8.

 1. Siedziba Stacji: 42-202 Częstochowa, ul. Kilińskiego 10

 2. Obszarem działania Stacji jest województwo śląskie.

 3. Stacja może prowadzić działalność poza województwem śląskim na podstawie odrębnych umów.

Rozdział IV – Organy i struktura organizacyjna§ 9.

 1. Dyrektora zatrudnia i zwalnia lub zawiera umowę cywilno-prawną Prezydent Miasta Częstochowy,

 2. Dyrektor Stacji kieruje jej działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz,

 3. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników Stacji oraz spełnia funkcję pracodawcy w rozumieniu Kodeksu Pracy,

 4. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za zarządzanie Stacją a w szczególności:

 1. ustala plan działalności Stacji, w tym plan finansowy,

 2. ustala regulamin organizacyjny stacji oraz inne regulaminy wynikające z przepisów prawa.

§ 10.

Strukturę organizacyjną Stacji tworzą następujące komórki organizacyjne:

 1. Zintegrowane Stanowisko Dyspozytorskie i Koordynacji medycznej przy ul. Sikorskiego 82/94 w Częstochowie,

 2. Zespoły ratownictwa medycznego stacjonujące przy ul. Kilińskiego 10 w liczbie:

 1. 2 specjalistyczne zespoły ratownictwa medycznego,

 2. 2 podstawowe zespoły ratownictwa medycznego,

2a) Ambulatorium ogólne POZ oraz 6 zespołów lekarskich i pielęgniarskich w zakresie nocnej i świątecznej ambulatoryjnej i wyjazdowej opieki medycznej POZ, mieszczące się przy ul. Kilińskiego 10 w Częstochowie,

 1. Filia w Dąbrowie Zielonej Plac Kościuszki 47,

 1. 1 podstawowy zespół ratownictwa medycznego,

 2. 1 zespół lekarski i pielęgniarski w zakresie nocnej i świątecznej ambulatoryjnej i wyjazdowej opieki medycznej w POZ,

 3. ambulatorium ogólne (POZ),

 1. Filia w Koniecpolu, ul. Armii Krajowej 6a:

 1. 1 specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego,

 2. 1 zespół lekarski i pielęgniarski w zakresie w zakresie nocnej i świątecznej ambulatoryjnej i wyjazdowej opieki medycznej w POZ,

 3. ambulatorium ogólne (POZ),

 1. Filia w Kłomnicach, ul. Częstochowska 3:

 1. 1 specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego,

 2. 1 zespół lekarski i pielęgniarski w zakresie nocnej i świątecznej ambulatoryjnej i wyjazdowej opieki medycznej w POZ,

 3. ambulatorium ogólne (POZ),

 1. Filia w Poczesnej, ul. Wolności 2:

 1. 1 specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego,

 1. Filia w Janowie, ul. Przyrowska 2:

 1. 1 podstawowy zespół ratownictwa medycznego,

 1. Filia w Częstochowie, ul. Rejtana 25/35:

 1. 1 specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego,

 2. 2 podstawowe zespoły ratownictwa medycznego,

 1. Filia w Częstochowie, ul. Sikorskiego 82/94:

 1. 3 podstawowe zespoły ratownictwa medycznego,

 1. Filia w Blachowni, ul. Sosnowa 16:

a) 1 podstawowy zespół ratownictwa medycznego.§ 11.

Szczegółową strukturę organizacyjną Stacji ustala Dyrektor w regulaminie organizacyjnym z uwzględnieniem zapisu § 10.§ 12.

 1. Przy Stacji działa Rada Społeczna, która jest organem inicjującym, opiniodawczym Rady Miasta Częstochowy i doradczym Dyrektora Stacji.

 2. Do zadań Rady Społecznej należy:

 1. przedstawienie organowi tworzącemu wniosków i opinii w sprawach:

 1. zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,

 2. związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,

 3. przyznawania Dyrektorowi nagród,

 4. rozwiązywania stosunku pracy lub umowy cywilno-prawnej z Dyrektorem Stacji,

 5. regulaminu organizacyjnego,

 1. przedstawienie Dyrektorowi Stacji wniosków i opinii w sprawach:

 1. planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,

 2. rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,

 3. kredytów bankowych lub dotacji,

 4. podziału zysku,

 1. dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu,

 2. opiniowanie wniosków dotyczących czasowego zaprzestania działalności leczniczej,

 3. uchwalanie regulaminu swojej działalności i przedkładanie go do zatwierdzenia Radzie Miasta Częstochowy,

 4. wykonywanie innych zadań określonych w ustawie o działalności leczniczej i statucie.

 1. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata. Przewiduje się możliwość odwołania członków Rady Społecznej w czasie trwania kadencji w przypadku:

 1. nieuczestniczenia członka Rady Społecznej w trzech posiedzeniach w każdym roku kadencji,

 2. niedochowania wymaganej ustawowo tajemnicy w zakresie informacji uzyskanych w związku z pełnioną funkcją.

 1. W skład Rady Społecznej wchodzi 7 osób:

 1. przewodniczący Rady Społecznej,

 2. przedstawiciel Wojewody,

 3. 5 członków Rady Społecznej.

 1. Przewodniczący i członkowie wykonują swoje funkcje osobiście.

 2. Obsługę kancelaryjną Rady Społecznej zapewnia Dyrektor Stacji.

§ 13.

Od uchwały Rady Społecznej Dyrektorowi Stacji przysługuje odwołanie do Rady Miasta Częstochowy w terminie 14 dni.Rozdział V – Gospodarka finansowa§ 14.

Stacja prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w Ustawie o działalności leczniczej oraz innych przepisach finansowych dotyczących podmiotów prowadzących działalność leczniczą niebędących przedsiębiorcami.§ 15.

Podstawę gospodarki finansowej Stacji stanowi plan finansowy ustalony przez Dyrektora Stacji.

§ 16.

 1. Stacja sporządza roczne sprawozdanie finansowe wraz z rachunkiem wyników, które podlegają weryfikacji i zatwierdzeniu stosownie do odrębnych przepisów. Zaopiniowane przez Radę Społeczną Stacji Pogotowia przedstawiane są do zatwierdzenia przez Radę Miasta Częstochowy.

 2. Wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do wykonywania badania lub przeglądu sprawozdania finansowego dokonuje Prezydent Miasta Częstochowy.

§ 17.

Stacja prowadzi rachunkowość na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów.

§ 18.

Stacja może uzyskiwać środki finansowe na zasadach i warunkach ustalonych Ustawą o działalności leczniczej.Rozdział VI – Postanowienia końcowe§ 19.

 1. Statut nadaje Rada Miasta Częstochowy,

 2. Zmiany w Statucie wprowadza się według tej samej procedury co jego nadanie.

metryczka


Wytworzył: Marian Nowak - Dyrektor Stacji Pogotowia Ratunkowego (2 maja 2017)
Opublikował: Magdalena Sowińska (24 lutego 2016, 14:58:59)

Ostatnia zmiana: Michał Kubik (2 maja 2017, 09:07:14)
Zmieniono: Aktualizacja danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1039