Przetarg na termomodernizację budynku SPR w Częstochowie

Przedmiot zamówienia:
Termomodernizacja budynku Pogotowia Ratunkowego
Miejsce wykonania robót budowlanych: 42-200 Częstochowa ul. Kilińskiego 10

I. Zamawiający
SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego
ul.Kilińskiego 10
Kod 42-200 Częstochowa
Godziny urzędowania: od 7:30 do 15:00
Telefon/fax:034 3785233 / 034 3785233
Znak sprawy: 4P/06
Numer ogłoszenia podprogowego w Portalu Urzędu Zamówień Publicznych: OWP/2006/08/29-539587
Strona internetowa na której umieszczono materiały przetargowe: http://spr.czestochowa.bip-gov.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60.000 euro.

III. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia są:
Roboty budowlane : docieplenie ścian i stropów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, roboty towarzyszące /Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7/.
Szczegółowy zakres robót zawierają przedmiar robót i uproszczona dokumentacja projektowa. Roboty objęte przedmiotem zamówienia muszą być zgodne ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

IV. Części zamówienia
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

V. Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie zakłada wykonania zamówień uzupełniających.

VI. Oferty wariantowe
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VII. Termin wykonania zamówienia
Terminy wykonania zamówienia do 31.12.2006 r.

VIII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami
Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pytania wykonawców muszą być sformułowane na piśmie
i skierowane na adres:
SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego
ul. Kilińskiego 10
42-200 Częstochowa
nr faks: 034 3785233
Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim wykonawcom, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia, chyba, że pytanie wpłynęło do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami

IX. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami
Osoby upoważnione ze strony zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami :
Stefania Sokołowska tel. 034 3785241

X. Termin związania ofertą
Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

XI.Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie w :
siedzibie zamawiającego
SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego
ul. Kilińskiego 10
Kod 42-200 Częstochowa
Pokój nr 32

XII. Oferty należy składać w :
siedzibie zamawiającego
SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego
ul. Kilińskiego 10
Kod 42 – 200 Częstochowa
Sekretariat Pokój nr 32
do dnia 13.09.2006 r. do godz. 10:00
Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia protestu.

metryczka


Wytworzył: Dyrektor (30 listopada 1999)
Opublikował: spr.czestochowa (29 sierpnia 2006, 15:24:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1891