Zapytanie do przetargu na dostawę gazu LPG do zasilania pojazdów nr sprawy 8/2006

Zapytanie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – przetarg nieograniczony na dostawę gazu LPG do zasilania pojazdów – nr sprawy zamawiającego – 8/2006.


1.Czy istnieje możliwość zaakceptowania tankowania w systemie „Kart Flota” (SIWZ 6.6, 6.7, umowa §2 pkt 3, 4) Tankowanie odbywa się za pomocą karty mikroprocesorowej która zabezpieczona jest kodem PIN. Karty wydawane są na pojazd lub na osobę. Ustalacie Państwo limity tankowania pojazdów dla każdej karty oddzielnie tzn. jakie produkty i w jakiej wysokości może kierowca nabyć na „Kartę Flotową”
Każdy kierowca otrzyma paragon na którym będzie zawarte dokładne miejsce tankowania, data godzina, numer samochodu, numer grupy produktowej, ilość litrów pobranych a także wartość zakupionych towarów. Dodatkowo do każdej faktury otrzymacie Państwo elektroniczny załącznik do faktury na którym będą wymienione wszystkie tankowania pojazdów przez kierowców z informacjami takimi jak na paragonie. W naszym systemie „Kart Flotowych” posiadamy 1673 stacje benzynowe.
2.Czy istnieje możliwość zaakceptowania upustu cenowego zamiast groszowego – procentowego? (SIWZ 12.1, formularz cenowy, umowa §3 pkt 1)
Sieć stacji paliw obsługująca karty paliwowe – 1642 na terenie całej polski, oferuje sprzedaż paliw po zróżnicowanych cenach. Dlatego też udzielenie upustu groszowego z przyczyn technicznych jest niemożliwy.. Proponujemy, zatem opust procentowy równie atrakcyjny.
3.Czy istnieje możliwość zaakceptowania terminu płatności 21 dni od daty sprzedaży? (SIWZ 6.11, umowa §7) Faktura wystawiana jest dwa razy w miesiącu.
Faktura jest wystawiana za pełny okres rozliczeniowy od 1-go dnia miesiąca do 15 dnia miesiąca i od 16-tego dnia miesiąca do ostatniego dnia miesiąca. Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego.
4.Zwracam się z prośbą o zmianę zapisu (umowa §6) na:
W przypadku zaistnienia sytuacji zatankowania paliwa przez Państwa pojazd i powstałej awarii pojazdu, na stacji, na której w wyniku przeprowadzonej kontroli Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, stwierdzono sprzedaż paliwa nie odpowiadającego normom określonym w rozporządzeniu, Wykonawca zwróci Zamawiającemu całość kwoty wydatkowanej na tą partię paliwa, która była przyczyną awarii oraz pokryje koszty napraw, o ile ekspert – rzeczoznawca stwierdzi, iż bezpośrednią przyczyną awarii samochodu jest stosowanie paliwa nie odpowiadającego normom obowiązującym na terenie Polski.

Wyjaśnienie do SIWZ:
Ad.1. Specyfikacja do faktury winna zawierać co najmniej wszystkie wymagane dane zawarte w załączniku nr 3. Dopuszcza się – zamiast podpisu kierowcy pobierającego paliwo oraz wpisu w kartę drogową pobranego paliwa – wydanie dokumentu „paragonu” na pobrane paliwo. Dokument ten będzie dołączany przez kierowcę do karty drogowej.
Do faktur dołączane będą zestawienia wydanego paliwa umożliwiające kontrolę co najmniej ilości pobranego paliwa w poszczególnych dniach na dany samochód i przed danego kierowcę (np. nadanie kierowcy numeru identyfikatora). Forma dostosowana będzie do programu komputerowego stacji paliw i wymogów zamawiającego.
Ad. 2. Można podać upust cenowy w procentach, przeliczając go na upust złotowy.
Uzasadnienie: przeliczając upust procentowy na upust w złotych w granicach cen od 1.85 zł do 2,45 zł, podając ceny w zaokrągleniu do dwóch miejsc dziesiętnych – upusty procentowe = upustom złotówkowym. Należy jednak zachować zasadę podania wartości zamówienia na dzień 16.10.2006r.
Ad.3. Akceptujemy termin płatności 21 dni od daty sprzedaży.
Ad.4. Proponowane zmiany nie znajdują akceptacji zamawiającego. W § 6 pkt 3 umowy zawierają się wszystkie spostrzeżenia zawarte w zapytaniu. Zbadanie jakości paliwa i udokumentowanie szkody musi być stwierdzone przez niezależnego rzeczoznawcę.

Wobec uwzględnienia części uwag – specyfikacja ( załącznik nr 1a, 3, 4, 4a) została dostosowana do wprowadzonych zmian. Zmiany mają charakter typowo techniczny, nie wpływają na ocenę ofert. Zmiany w w/w załącznikach uwidoczniono grubym drukiem.
Do oferty należy dołączyć zmodyfikowane załączniki lub akceptację wyjaśnienia do zapytania.

metryczka


Wytworzył: Dyrektor (30 listopada 1999)
Opublikował: spr.czestochowa (13 października 2006, 12:18:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1090