Przetarg nieograniczony na dostawę ambulansu medycznego typu "R"

Ogłoszenie o wszczęciu zamówienia w Portalu UZP pod nr: OWP/2006/12/08-1220619
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1.Nazwa oraz adres zamawiającego
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej; ul. Kilińskiego 10; 42-200 Częstochowa
2.Tryb udzielenia zamówienia
art. 39 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych - przetarg nieograniczony do 60 tys. euro
3.Opis przedmiotu zamówienia
Dostawa ambulansu medycznego typu „R” nr sprawy 10/2006
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienie oraz warunki techniczne ujęto w załączniku nr 1.
4. Opis części zamówienia
Zamówienie nie jest podzielone na części
5.Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7
Nie przewiduje się zamówień uzupełniających
6.Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych
7.Termin wykonania zamówienia zgodnie z zapisami umowy
8.Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełniania tych warunków
Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu o zamówienie publiczne jest złożenie oferty w języku polskim wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami. Oceny dokona komisja przetargowa
9.Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wg załącznika nr 5
2. Dokumenty dotyczące stanu prawnego:
- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy prze upływem terminu składania ofert.
- Aktualne zaświadczenie z ZUS-u i Urzędu Skarbowego
3. Świadectwo homologacji oferowanego typu ambulansu.
4. Dokumenty dookreślone w opisie przedmiotu zamówienia (w zał. nr1)
5. Oświadczenie o przyjęciu podstawowych warunków umowy wg załącznika nr 6
Dokumenty, o których mowa powyżej składane są w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę
10.Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, z podaniem adresu poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego
Wszelkie oświadczenia, wnioski, informacje, zapytania przekazywane są pisemnie, na adres siedziby jednostki.
Poczta e-mail:sprczwa@poczta.onet.pl
11.Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami
Stefania Nawrocka - tel. (0-34) 37 85 237 w godz. 9.00 – 13.00 od poniedziałku do piątku
12.Wymagania dotyczące wadium Nie dotyczy
13.Termin związany ofertą 30 dni - bieg rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert
14.Opis sposobu przygotowania ofert
1. Oferta winna być sporządzona w języku polskim
2. Ofertę składa się wg załączonego wzoru - druk oferty (wg załącznika nr 3).
3. Do oferty należ dołączyć opis przedmiotu zamówienia (wg załącznika nr 2) z podaniem oferowanych parametrów technicznych, marek i typów zastosowanych rozwiązań oraz wypełniony formularz cenowy (wg załącznika nr 4).
4. Strony oferty winny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz, opatrzone pieczęcią firmową i imienną.
Upoważnienie do podpisania oferty dołącza się do oferty (jeżeli ofertę podpisuje osoba, która nie jest wymieniona w rejestracji firmy).)
5 Zaleca się, aby wszystkie strony były ponumerowane i zszyte.
6.Oferta winna być umieszczona w opieczętowanej pieczęcią firmową zamkniętej kopercie z napisem „ Dostawa ambulansu medycznego typu „R” - nr sprawy 10/2006. Nie otwierać przed 15.12.2006r. godz. 11.00”
7. Wszelkie poprawki lub zmiany treści oferty muszą być opatrzone datą i podpisem osoby upoważnione
15.Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
Termin składania ofert :
SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego ul. Kilińskiego 10, 42-200 Częstochowa - Sekretariat III piętro do dnia 15.12.2006 do godz. 10.45
Miejsce i termin otwarcia ofert:
SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego ul. Kilińskiego 10, 42-200 Częstochowa , pokój dyrektora, dnia 15.12.2006r. godz. 11.00
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę
16.Opis sposobu obliczenia ceny
Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT
17.Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą
Rrozliczenia między zamawiającym a wykonawcą w PLN
18.Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert
Cena – 80 %
Ocena techniczna ambulansu – 20%
Sposób oceny oferty wg wagi kryteriów - załącznik nr 7
19.Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zawarcie umowy w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferenta, nie później niż przed upływem terminu związania ofertą
20.Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy – nie.
21.Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach
Podstawowe warunki umowy: - zawarte w projekcie umowy – załącznik nr 8
22.Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia
Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do których obowiązany jest na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego w formie pisemnej.
Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
Protest dotyczący postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się nie później niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert. Od oddalenia lub odrzucenia protestu nie przysługuje odwołanie

metryczka


Wytworzył: Dyrektor (30 listopada 1999)
Opublikował: spr.czestochowa (8 grudnia 2006, 12:58:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 871