Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

OGŁOSZENIE
Numer ogłoszenia w Portalu Urzędu Zamówień Publicznych: OWP/2006/10/06-448253

1. Dane Zamawiającego
SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie, ul. Kilińskiego 10
2. Tryb udzielenia zamówienia – przetarg nieograniczony art. 39 Ustawy PZP
3. Przedmiot zamówienia – dostawa gazu LPG do zasilania pojazdów – nr sprawy 1/2006
4. Sposób uzyskania specyfikacji – specyfikacja do odbioru w Bazie Transportu SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego, Częstochowa ul. Warszawska 113/115. Oraz na stronie interenetowej zamawiającego- http://spr.czestochowa.bip-gov.pl
Specyfikacja jest bezpłatna.

5. Przedmiot zamówienia – dostawa gazu LPG do zasilania pojazdów dla Częstochowy w ilości 75.000 litrów. Dostawa – Stacja paliw Wykonawcy.
6. Termin wykonania zamówienia – rok od dnia podpisania umowy.
7. Możliwość złożenia oferty wariantowej – nie przewiduje się złożenia oferty wariantowej.
8. Warunki udziału w postępowaniu - w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, każdy z Wykonawców powinien przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:
Oświadczenia:
a) że posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
b) że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia.
c) że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia
d) że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.,
Dokumenty:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) aktualna koncesja zezwalająca na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem tj. koncesja na dystrybucję i obrót paliwami.
Oświadczenie:
stwierdzające, że Wykonawca spełnia dodatkowe warunki wymagane przez Zamawiającego zgodnie ze Specyfikacją.

Ocena spełnienia w/w warunków nastąpi na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów.
9. Kryterium oceny ofert – jedynym kryterium oceny jest cena . Waga kryterium – 100%.
10. Miejsce i termin składania ofert – 23.10.2005r. do godz. 10.00 – SOP ZOZ SPR Częstochowa. ul. Warszawska 113/115.
11. Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.

metryczka


Wytworzył: Dyrektor (30 listopada 1999)
Opublikował: spr.czestochowa (6 października 2006, 18:12:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1523