SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego Cęstochowa

nr sprawy 9/2006


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ
GAZU LPG DO ZASILANIA POJAZDÓW
dla placówki w Koniecpolu

w postępowaniu w trybie
art. 39 przetarg nieograniczony

SIWZ zatwierdzona przez Zastępcę Dyrektora ds. techniczno-eksploatacyjnych mgr inż. Leszka Łyko w dniu 20.11.2006r.
I. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Stacja Pogotowia Ratunkowego
42-200 Częstochowa, ul. Kilińskiego 10 zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie art. 39 – przetarg nieograniczony.
2. Przedmiotem postępowania jest zamówienie na dostawę gazu LPG do zasilania pojazdów dla placówki w Koniecpolu w zakresie określonym w punkcie II SIWZ.
3. Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ( tekst jedn. Dz. U. Nr 164 z 2006 r., poz. 1163).
przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, z wyłączeniem kryteriów oceny ofert oraz warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie opublikowana na zakładowej stronie internetowej i będzie wiążąca.
5. Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:
a)„ SP ZOZ SPR” lub „Zamawiający” – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Stacja Pogotowia Ratunkowego 42-200 Częstochowa, ul. Kilińskiego 10
b) „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji.
c) „SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
d) „Ustawa” lub „PZP”- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. Nr 164 z 2006 r., poz. 1163).
e) „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został w sposób szczegółowy opisany w punkcie 2 SIWZ.
f) „Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia.
6. Na pisemny wniosek wykonawcy, zamawiający przekaże wykonawcy SIWZ drogą
pocztową.
7. Dane Zamawiającego:
Konto bankowe: ING Bank Śląski Katowice Oddział Częstochowa
Nr konta bankowego: 65 1050 1142 1000 0022 1300 4373
NIP: 573-23-22-208
KRS: 0000125525
Dokładny adres do korespondencji: SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego
42-200 Częstochowa, ul. Kilińskiego 10
Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: (034) 37-85-238
E-mail do korespondencji w sprawie Zamówienia: sprczwa@poczta.onet.pl
Nr sprawy : 9/2006.
Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa gazu LPG do zasilania pojazdów
dla placówki w Koniecpolu.
2. Wielkość dostawy - 11.700 litrów.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych
4. Zamawiający przewiduje możliwość złożenia zamówienia uzupełniającego, na
podstawie art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP.

III. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający wymaga, aby Zamówienie zostało wykonane w okresie od
dnia 01.01.2007r. do dnia 31.12.2007r.
2. Miejscem wykonania Zamówienia jest stacja paliw Wykonawcy w Koniecpolu.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

1. Zgodnie z art. 22 Ustawy, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:
posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także
dysponują osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia;
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
- nie podlegają wykluczeniu z Postępowania, zgodnie z art. 24 Ustawy.
2. W zakresie warunków wskazanych w punkcie IV. 1. ocena ich spełnienia nastąpi
na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń przez
komisję przetargową.

V. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA JAKIE POWINNI DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OKREŚLONYCH W PUNKCIE IV

W celu wykazania spełnienia warunków udziału w Postępowaniu, każdy z Wykonawców powinien przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:
1. Oświadczenia:
a) że posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
b) że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia.
c) że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
d) że nie podlega wykluczeniu z Postępowania, zgodnie z art. 24 Ustawy.

Oświadczenia, o których mowa w punkcie V.1. można złożyć na załączniku nr 2 – oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
2. Dokumenty:
a) odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej
b) aktualna koncesja zezwalająca na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem tj. koncesja na dystrybucję i obrót paliwami.
Dokumenty wymienione w punkcie V.2. należy dostarczyć w oryginale lub wyraźnej, czytelnej kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Na pisemną prośbę Wykonawcy dołączoną do oferty, oryginały dokumentów zostaną zwrócone w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu pod warunkiem dołączenia do oferty ich kserokopii.
W przypadku zaistnienia zmian, nie odzwierciedlonych w w/w dokumentach,
Wykonawca obowiązany jest załączyć do oferty dokumenty będące podstawą tychże zmian (np. uchwała wspólników, prawomocny wyrok sądowy).
Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej powinien złożyć dokumenty zgodnie z §2 ust.1 i 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2004r. (D. U. Z 2004r. Nr 71, poz.646).

VI. WARUNKI WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

1. Dostawa realizowana jest w stacji paliw wykonawcy.
2. Odległość – dojazd do stacji paliw Wykonawcy od miejsca stacjonowania pojazdów nie może być większa niż 4 km
Miejsce stacjonowania pojazdów – 42-230 Koniecpol, ul. Armii Krajowej 2a.
3. Stacja paliw czynna co najmniej w godzinach 6.00 – 22.00 przez wszystkie dni tygodnia
4. Paliwo wydawane będzie bezgotówkowo.
5. Faktury wystawiane będą za okresy 7-15 dniowe i na ostatni dzień miesiąca zgodnie z zestawieniem pobranych paliw.
6. Wykonawca dokonywać będzie wpisu tankowania paliwa w kartę drogową pojazdu przedłożoną przez kierowcę.
7. Wykonawca dostarczy aktualne zaświadczenie o legalizacji urządzeń pomiarowych – (dystrybutorów)
8.Wykonawca złoży parafowany ( uzupełniony) wzór umowy jako akceptację treści i warunków umowy – załącznik nr 3.
9. Cena każdej dostawy liczona jest w cenach detalicznych obowiązujących w dniu odbioru pomniejszonych o rabat udzielony przez wykonawcę. Udzielony rabat obowiązuje przez cały okres umowy.
10.Termin płatności – 21 dni od daty wystawienia faktury na konto Wykonawcy. Wykonawca dostarczy fakturę wraz z zestawieniem pobranego paliwa najpóźniej na 14 dni przed terminem jej płatności.
11. Rozliczenia płatności dokonywane są w PLN.
Ocena spełniania warunków wymaganych przez zamawiającego nastąpi na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń przez komisję przetargową.
W celu poświadczenia spełnienia dodatkowych warunków wymaganych przez zamawiającego należy złożyć odpowiednie oświadczenie znajdujące się na formularzu oferty.

VII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

1. Każdy Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ w terminie do 6 dni przed terminem otwarcia ofert.
Zapytania te muszą być kierowane na piśmie. Odpowiedzi na nie będą udzielane w trybie art. 38 PZP
2. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ, o którym jest mowa w art. 38 ust. 3 PZP.
3. W niniejszym postępowaniu o udzielenia zamówienia, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faxem.

VIII. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w zakresie przedmiotu zamówienia i procedury przetargowej jest Stefania Nawrocka, tel. (034) 37-85-237

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.
1. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku Postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferenci zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Ustawy.
2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. Zaleca się, aby wszystkie kartki oferty były trwale spięte oraz ponumerowane. Wymaga się, aby oferta oraz wszystkie załączniki były podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Oferenta (dalej „Osoby Uprawnione”). Ewentualne poprawki w tekście Oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez Osoby Uprawnione. Dodatkowo, w przypadku oferty składanej przez konsorcjum, do oferty powinno zostać załączone pełnomocnictwo dla Osoby Uprawnionej do reprezentowania członków konsorcjum w trakcie postępowania (pełnomocnictwo może także obejmować uprawnienie do zawarcia umowy).
3. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.
4. Oferta winna zawierać wszystkie wymagane niniejszą SIWZ oświadczenia i dokumenty, bez dodawania do ich treści jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony Wykonawcy
5. Na ofertę składają się następujące dokumenty:
a) Oferta wraz z formularzem cenowym przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku 1 do SIWZ (wszystkie ceny w formularzu powinny być poddane w złotych polskich, powiększone o należny podatek VAT);
b) Oświadczenia w których Wykonawca potwierdza, że spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie Zamówienia, o których mowa w punkcie V.1 wraz z dokumentami o których mowa w punkcie V.2.
c) Oświadczenia że Wykonawca spełnia warunki wymagane przez zamawiającego przygotowane zgodnie z punktem VI oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków ( pkt VI . 7),
d) Oświadczenie, w którym Wykonawca potwierdza, że jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
Oświadczenia, o których mowa w pkt X.5.c i d – znajdują się w części końcowej formularza ofert
e) Uzupełniony i podpisany przez Osoby Uprawnione Uzupełniony Wzór Umowy jako akceptacja warunków umowy – załącznik nr 3.
6. Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę.
7. Jeżeli Wykonawca zamierza w treści oferty umieścić informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa należy je złożyć w oddzielnym zszytym pakiecie z zaznaczeniem ich lokalizacji w spisie załączników do oferty. Na każdym dokumencie stanowiącym tajemnicę przedsiębiorstwa musi widnieć napis „informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa – dokument niejawny, nie może być udostępniony innym uczestnikom postępowania”. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji Postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w Ustawie.
8. Ofertę należy umieścić w jednej zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie wewnętrznej oraz jednej nieprzeźroczystej kopercie zewnętrznej oznaczonej napisem: „Oferta na dostawę gazu LPG do zasilania pojazdów – nr sprawy 9/2006” nie otwierać przed dniem .............. roku, do godz. 11.00. Na wewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.
9. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

11. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT

1. Oferty należy składać w nieprzejrzystych, szczelnych, trwale zamkniętych i nienaruszonych kopertach lub opakowaniach.
2. Termin składania ofert upływa 05.12.2006r. o godz. 10.00. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
3. Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego i zaadresować:
”SP ZOZ STACJA Pogotowia Ratunkowego
42-200 Częstochowa, ul. Kilińskiego 10
Przetarg nieograniczony – dostawa gazu LPG do zasilania pojazdów – nr sprawy 9/2006”. Na kopercie winna znajdować się nazwa i dokładny adres wykonawcy.
4. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.12.2006r. o godz. 11.00 w Bazie Transportu Zamawiającego, Częstochowa, ul. Warszawska 113/115, pokój dyspozytorski. Po otwarciu każdej oferty zostaną ogłoszone informacje wyszczególnione w art. 86 ust. 3 i 4 PZP
5. Informacje ogłoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert zostaną udostępnione nieobecnym Wykonawcom na ich pisemny wniosek.
6. Otwarcie ofert obejmuje :
- część jawną, podczas której obecni mogą być Wykonawcy;
W części jawnej Zamawiający informuje obecnych o wysokości kwoty jaką SP ZOZ SPR Częstochowa może przeznaczyć na realizację zamówienia, ogłasza nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cenę oferty, termin wykonania zamówienia.
- część niejawną;
W części niejawnej Komisja dokona oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz zbada oferty pod kątem formalno-prawnym, a następnie dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryterium oceny określonego w niniejszej SIWZ dokonuje ocen złożonych ofert.

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

1. Podstawą obliczenia ceny oferty stanowi cena brutto 1 litra paliwa
na dystrybutorze pomniejszona o upust w zł PLN oraz wielkość dostawy na 12 miesięcy tj. 11.700 litrów.
2. Cena jednostkowa paliwa brutto na dystrybutorze musi być obowiązująca na dzień 27.11.2006r. na godz. 10.00.
3. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Wysokość upustu będzie stała przez cały okres umowy.

XIII. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami:
kryterium - cena
znaczenie – 100%
2. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty (także dostaw i inne) z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także od towarów i usług) oraz ewentualnych upustów i rabatów.
3. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie.
4. Sposób oceny ofert
Punkty za to kryterium będą przyznane na podstawie ceny brutto oferty podanej przez
Wykonawcę w „Ofercie”.

Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę otrzyma 100 pkt, pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej punktów, wg wzoru:

najniższa wartość kryterium występująca w ofertach
X = x 100
wartość kryterium rozpatrywanej oferty

X – ilość punktów, które uzyska rozpatrywana oferta
Wygrywa oferta z maksymalną ilością punktów.

XIV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY

1. Zamawiający zawiera umowę z tym Wykonawcą, który przedłoży ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów niniejszej SIWZ w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.
3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie o tym fakcie powiadomiony pismem zamawiającego.
3. Wybrany Wykonawca powinien stawić się w miejscu i terminie określonym w piśmie w celu podpisania umowy W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Za datę zawarcia umowy uważa się datę złożenia podpisu przez Wykonawcę.
Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. Nie podpisanie umowy przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie będzie uznane przez Zamawiającego za uchylanie się od zawarcia umowy.

XV. WZÓR UMOWY NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

1. Wraz ze SIWZ, Wykonawca otrzymał od Zamawiającego wzór umowy – załącznik nr 3 - na wykonanie Zamówienia (dalej „Wzór Umowy”). Wzór Umowy musi zostać uzupełniony przez Wykonawcę wyłącznie zgodnie ze wskazaniami zawartymi w SIWZ oraz we Wzorze Umowy, o dane dotyczące Wykonawcy oraz dane zawarte w ofercie. Tak uzupełniony Wzór Umowy określany jest dalej mianem „Uzupełnionego Wzoru Umowy”.
2. Do oferty należy załączyć Uzupełniony Wzoru Umowy, parafowany na każdej stronie przez Osoby Uprawnione oraz oświadczenie o gotowości zawarcia umowy z Zamawiającym na warunkach Uzupełnionego Wzoru Umowy. Wzór oświadczenia zawarty jest w Załączniku do SIWZ.

XVI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania o zamówienie publiczne oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy, mają prawo złożyć umotywowany, pisemny protest do Zamawiającego w oparciu o przepisy Działu VI Rozdziału 2 Prawo Zamówień Publicznych.


XVII. ZAŁĄCZNIKI

SIWZ zawiera 16 stron. Integralną częścią SIWZ są załączniki: :
Załącznik nr 1 : Oferta wraz z formularzem cenowym załącznik 1a
Załącznik nr 2 : Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 3 : Wzór umowy

załącznik nr 1
............................................
pieczęć firmowa
..................................... dnia .................
miejscowość


OFERTA
W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE
NA DOSTAWĘ GAZU LPG DO ZASILANIA POJAZDÓW – nr sprawy 9/2006

Dane Wykonawcy:

Nazwa Wykonawcy .....................................................................................................

......................................................................................................................................

Adres ............................................................................................................................

Adres do kontaktów (jeżeli inny niż adres Wykonawcy) .............................................

........................................................................................................................................

tel. .......................................... fax ........................................ e-mail ............................

NIP .................................................. REGON ....................................................

wpis do rejestru ......................................................... pod nr .......................................

Nazwa banku i nr rachunku bankowego .....................................................................

........................................................................................................................................

Do:
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Stacja Pogotowia Ratunkowego
42-200 Częstochowa, ul. Kilińskiego 10

W odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu składam ofertę wykonania zamówienia publicznego na dostawę gazu LPG do zasilania pojazdów dla placówki Koniecpol i oferuję:

gaz LPG – 11.700 litrów w okresie od 01.01.2007 do 31.12.2007r.:

- wartość netto : .............................................. zł

- wartość VAT : .............................................. zł

- wartość brutto: .............................................. zł (słownie : ...........................................

................................................................................................................................... złotych).

Podstawą wyliczenia ceny oferty jest załączony formularz cenowy – załącznik 1a

Niniejszym oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu o niniejsze zamówienie publiczne, w tym:
1. Oferta została przygotowana zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia .
2. Zapoznaliśmy się ze dokumentami postępowania, nie wnosimy do nich zastrzeżeń i akceptujemy w pełni, w tym wzór umowy.
3. Otrzymaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty i spełniamy wszystkie wymienione w Specyfikacji wymagania zamawiającego.
4. Jesteśmy związani niniejszą ofertą do daty wskazania w SIWZ tj. 30 dni od daty w której upływa termin składania ofert.
5. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zrealizowania przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zapisanymi w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia oraz w zawartej umowie.
6. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu
i terminie określonym przez zamawiającego w piśmie akceptującym.
7. Informacje zawarte w załączniku nr ................... do oferty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie powinny być udostępniane innym Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu
..................................................................................
data, pieczęć i podpis osoby upoważnionejNiniejsza oferta zawiera ................ kolejno ponumerowanych stron.


Załącznikami do niniejszej oferty są (wymienić wszystkie załączniki):
1. ...............................................................................
2. ...............................................................................
3. ...............................................................................
4. ...............................................................................
5. ...............................................................................
6. ...............................................................................
7. ...............................................................................
8. ...............................................................................
9. ...............................................................................


załącznik nr 1a
..............................................
pieczęć firmowaFORMULARZ CENOWY OFERTY – nr sprawy 9/2006

Gaz LPG – 11.700 litrów:

Cena jednostkowa brutto : ........................................... zł

Upust na 1 litrze : ........................................... zł

Cena jednostkowa po zastos. upustu: ............................................ zł

Wartość brutto dostawy ............................................ zł

Wartość netto : ............................................ zł

Wartość VAT: ........................................... zł

(słownie wartość brutto: .............................................................................................................

........................................................................................................................................ złotych)

Cena jednostkowa detaliczna paliwa na dystrybutorze na dzień 27.11.2006r. godz. 10.00
Wysokość upustu jest stała przez okres związania umową.
...................................................................................
data, pieczęć i podpis osoby upoważnionej


załącznik nr 2
............................................
pieczęć firmowaOŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU – nr sprawy 9/2006

Po zapoznaniu się z treścią ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) - przystępując do udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, nr sprawy 9/2006

oświadczamy, że firma nasza:

1. spełnia - stawiane wykonawcom – wymagania merytoryczne, o których mowa w art. 22 ust.1 pkt. 1÷3, tj.:
a) posiada uprawnienia do wykonywania działalności będącej przedmiotem zamówienia i występuje w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
b) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
2. spełnia wymagania formalne, tj. nie podlega wykluczeniu z niniejszego postępowania na podstawie art.24 ust.1 ustawy, który nakazuje wykluczyć:..............................................................................................
data, pieczęć i podpis osoby upoważnionej


załącznik nr 3

UMOWA nr ...........................................

W wyniku postępowania o zamówienie publiczne nr sprawy 9/2006, na podstawie Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jedn. Dz. U. Nr 164 z 2006 r., poz. 1163) zostaje zawarta niniejsza umowa w dniu .................................
pomiędzy
Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej Stacja Pogotowia Ratunkowego z siedzibą w Częstochowie, przy ulicy Kilińskiego 10, 42-200 Częstochowa,
wpisaną do rejestru KRS pod nr : 0000125525reprezentowanym przez:
- Z-cę Dyrektora WSPR w Częstochowie – mgr inż. Leszka Łyko
- Głównego księgowego – Danutę Wołek
zwanym dalej Zamawiającym,
a ...............................................................................................................................
...................................................................................................................................
z siedzibą w ............................................... przy ulicy ..............................................
wpisaną do rejestru .................................................. pod nr ...................... ..............
reprezentowanym przez ............................................................................................
zwanym dalej Wykonawcą.

Zamawiający przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 39 - przetarg nieograniczony na dostawę gazu LPG do zasilania pojazdów zgodnie z tym, jak zostało ono określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Oferta Wykonawcy została wybrana przez Zamawiającego.
Dlatego też Strony niniejszym uzgadniają, co następuje:

§ 1

1. Wykonawca sprzedaje, a Zamawiający nabywa gaz LPG w następujących ilości 11.700
litrów w okresie 01.01.2007r. – 31.12.2007r.
2. Wykonawca zobowiązuje się do bezgotówkowego tankowania pojazdów Zamawiającego zgodnie z ust. 1 w stacji paliw Wykonawcy w .................................................................
przy ulicy ....................................................................., tel. .............................................
Odległość stacji paliw – dojazd – od miejsca stacjonowania pojazdów .................... km
3. Wykonawca gwarantuje, że tankowane paliwo spełnia normy jakościowe, co potwierdzane
jest na żądanie Zamawiającego świadectwem jakości paliwa.
4. Wykonawca zobowiązuje się do stałego i systematycznego tankowania paliwa do pojazdów
Zamawiającego, w godz. co najmniej 6.00 – 22.00 we wszystkie dni tygodnia.
5. Wykonawca zobowiązuje się tankować paliwo bez zbędnej zwłoki poza kolejnością.
6. Wydawanie paliwa odbywa się przy użyciu legalizowanych urządzeń pomiarowych.
7. W przypadku awarii na stacji paliw Wykonawcy Wykonawca wskaże inną stację paliw, w
której tankowanie odbywać się będzie na tych samych warunkach jak u Wykonawcy, z
zachowaniem ceny i jakości paliwa jak u Wykonawcy. Rozliczenie za tankowanie paliwa na
tych warunkach dokonywane jest między Wykonawcą a Zamawiającym.

§ 2

1. Realizacja dostaw następuje sukcesywnie w trakcie trwania umowy wg potrzeb Zamawiającego.
2. Paliwo pobierane jest przez upoważnionych pracowników kierujących pojazdami SP ZOZ SPR Częstochowa po okazaniu karty drogowej na dany dzień.
3. Każdorazowo po zatankowaniu paliwa kierujący pojazdem potwierdza ilość pobranego paliwa na zestawieniu pobrania paliw – otrzymuje dowód wydania paliwa* (opcja – niepotrzebne skreślić)
4. Tankowanie pojazdów odbywa się z zachowaniem formy bezgotówkowej, co oznacza, że kierowcy nie dokonują gotówkowych płatności podczas pobierania paliwa.
5. Kierowca pobierający paliwo udostępnia obsłudze stacji paliw kartę drogową, w którą obsługujący wpisuje ilość pobranego paliwa, opatrując wpis pieczęcią firmową oraz własnoręcznym podpisem.
6. Obsługa stacji paliw na bieżąco sporządza zestawienie pobrania paliw.

§ 3

1. Strony zgodnie postanawiają, że podstawą obliczenia ceny każdej dostawy jest cena brutto 1 litra paliwa na dystrybutorze z daty sprzedaży towaru z zastosowaniem stałego upustu w wysokości .................zł, zgodnie ze złożoną ofertą, i ilości dostarczonego w paliwa; zgodnie z załącznikiem nr 1 (obliczenie ceny dostawy) do umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia do każdej faktury podpisanego załącznika nr 1 do umowy.
§ 4

Zgodnie ze złożoną ofertą wartość zamówienia na dzień ............................................ wynosi ........................................................ zł, słownie .......................................................................... ........................................................................................................................................ złotych)

§ 5

1. Wykonawca wystawia zbiorcze faktury VAT za pobranie paliwo za okresy ......................
............................................................................................................................................... * (od 7 do 16 dni – wpisać za jakie okresy, łącznie obejmujące cały miesiąc, np. 1-15 i 15-ostatni dzień m-ca; 1-7, 8-14, 15-22, 23-ostatni dzień m-ca)
2. Integralną część faktury pobranego paliwa oraz obliczenie ceny dostawy w odniesieniu do ceny brutto paliwa na dystrybutorze i zastosowanego stałego upustu (wykazanego w ofercie). Przeliczenie winno być potwierdzone przez osobę upoważnioną oraz opatrzone pieczęcią firmową i podpisem.

§ 6

1. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty ceny za przedmiot zamówienia w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury VAT na rachunek bankowy Wykonawcy.
2. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia faktury zamawiającemu najpóźniej na 14 dni przed terminem jej płatności.

§ 7

1. Zamawiający jest płatnikiem VAT o nr NIP 573-23-22-208.
3. Wykonawca jest płatnikiem VAT o nr ........................................

§ 8

1. Wielkość zamówienia ustala się na 11.700 litrów gazu LPG, jednak nie może przekroczyć ceny zamówienia wykazanej w ofercie, tj. ........................................... zł (słownie ................................................................................................................................... złotych)
2. Za zmniejszoną ilość zamówienia nie będą naliczane kary umowne.

§ 9

1. W razie wystąpienia istotnej okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 1 miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
2. W przypadku, gdy dostarczane produkty nie spełniają wymogów jakościowych Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie natychmiastowym

§ 10

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 01.01.2007r. do dnia 31.12.2007r. z możliwością wcześniejszego rozwiązania z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
2. W przypadku istotnego naruszenia postanowień umowy przez jedną ze stron, drugiej przysługuje prawo do odstąpienia od umowy
§ 11

Zmiany umowy wymagają wyrażenia w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 12

Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać będą polubownie oraz w oparciu o Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z którą było prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

§ 13

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy o zamówieniach publicznych

§ 14

Spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd Gospodarczy właściwy dla Zamawiającego.

§ 15

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający: Wykonawca:

załącznik nr 1 do umowy

OBLICZENIE CENY DOSTAWY


do faktury nr .................................... z dnia .....................................


daty od – do Przedmiot zamówienia Wielkość dostaw Cena brutto 1 litra paliwa na dystrybutorze Wysokość upustu Cena brutto dostawy 1 litra paliwa
** - wpisana będzie wysokość upustu jak w ofercieCena dostawy obliczona wg dat tankowań.
........................................................................
data i podpis

metryczka


Wytworzył: Dyrektor (30 listopada 1999)
Opublikował: spr.czestochowa (20 listopada 2006, 13:27:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1044