zamówienie na:

Dostawa sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie ul. Kilińskiego 10.

zamawiający: SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: SPR.ZP.382.186-2019
wartość: poniżej 221 tys. Euro
termin składania ofert: 11 października 2019  09:00
wynik postępowania: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie zadania nr 1 Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie zadania nr 2