zamówienie na:

Dostawa leków

zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Stacja Pogotowia Ratunkowego
tryb zamówienia: tryb podstawowy - art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 1710)
nr sprawy: SPR.ZP.382.2.9-2022
wartość: do 215 000 euro
termin składania ofert: 22 grudnia 2022  10:00
wynik postępowania: Wyniki postępowania